Uw winkelmand
geen producten
6

Leverings- & betaalvoorwaarden

Leverland Verzendkosten Extra max. levertijd Betaalmethoden
Nederland €6,47 1 dag ALL
Duitsland €8,09 2 - 3 dagen ALL
Ostenrijk €10,00 3 dagen ALL
België €7,87 2 dag ALL
Denemarken €8,83 3 - 4 dagen ALL
Spanië €11,92 4 dagen ALL
Finland op aanvraag 3 - 4 dagen ALL
Frankrijk €10,89 3 - 4 dagen ALL
Italië €11,92 3 dagen ALL
Luxemburg €10,04 2 dagen ALL
Malta €18,76 5 dagen ALL
Monaco op aanvraag 4 dagen ALL
Norwegen op aanvraag 3 - 4 dagen ALL
Polen €11,92 3 dagen ALL
Portugal €13,92 4 dagen ALL
Tsjechische Republiek €16,00 3 dagen ALL
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noordireland €10,00 4 dagen ALL
Zwitserland €13,60 3 dagen + Douane ALL
Zweden €11,92 3 dagen ALL
Vereinigte Staaten von Amerika €24,50 5 dagen ALL

 

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ProNatu zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoop voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.   

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ProNatu worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ProNatu ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ProNatu is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ProNatu dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.


3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van ProNatu zijn vrijblijvend en ProNatu behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten.


4. Retourzendingen

4.1 Alle artikelen kan je binnen 7 dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna je je geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij ProNatu worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

4.2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan [Bedrijfsnaam] onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. [Bedrijfsnaam] zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

4.3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt ProNatu zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. ProNatu neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

4.4 Indien je iets terug stuurt, volg dan deze stappen:

  • Stuur een e-mail naar inf@pronatu.eu zodat wij je zending verwachten. LET OP:Vermeld in het onderwerp van je e-mail het ordernummer of het factuurnummer dat je via e-mail hebt ontvangen.
  • Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.
  • Adresseer de artikelen


5. Betalingen

5.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen vijf (5) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is ProNatu gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

5.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door ProNatu.


6. Levering

6.1 De door ProNatu opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.

6.2 De levering van de producten geschiedt als de betaling volledig is voldaan en op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.


7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan ProNatu verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.


8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u ProNatu daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ProNatu de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan ProNatu te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.


9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en ProNatu (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is ProNatu niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van ProNatu.

9.2 De administratie van ProNatu geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.


10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ProNatu in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ProNatu gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ProNatu kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


11. Diversen

11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ProNatu in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ProNatu vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.2 ProNatu is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.